TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH W KATEDRZE GEOCHEMII, MINERALOGII I PETROGRAFII

UWAGA: istnieje możliwość realizacji prac inżynierskich na tematy zaproponowane przez studentów pod warunkiem, że wpisują się w profil działalności Katedry

Opiekun: prof. dr hab. Maria Czaja

 1. Możliwości wykorzystania odpadów pogórniczych w budownictwie drogowym.
 2. Wykorzystanie kruszyw pohutniczych.
 3. Odnawialne źródła energii.

Opiekun: dr hab. Danuta Danielowska

 1. Charakterystyka chemiczno-mineralna mieszanek popiołów dennych fluidalnych i popiołów lotnych z palenisk konwencjonalnych, w aspekcie ich potencjalnego wykorzystania
 2. Skład chemiczny popiołów z indywidualnych palenisk domowych wykorzystujących  pellet nieprzemysłowy jako biopaliwo

Opiekun: dr hab. prof. UŚ Monika Fabiańska

 1. Procedury rekultywacji składowisk odpadów pogórniczych i ocena ich skuteczności
 2. Wykorzystanie odpadów powęglowych jako surowców – możliwości i zagrożenia
 3. Węgiel brunatny – wykorzystanie do celów poza-energetycznych

Opiekun: dr hab. Irina Gałuskina, dr hab. Evgeny Gałuskin

 1. Spektroskopia Ramana wybranych minerałów (na przykład: wollastonit-pseudowollastonit, celsian-heksacelsian, schorlomit-andradyt)
 2. Mineralogia hałd powęglowych
 3. Minerały jako matryce służące do immobilizacji odpadów promieniotwórczych
 4. Mechanizmy wzrostu kryształów

Opiekun: prof. dr hab. Aleksandra Gawęda

 1. skład fazowy popiołów lotnych z wybranych kotłów fluidalnych a możliwości samowiązania w mieszankach z kruszywami skalnymi. (współpraca z firmą Pro-Eco Investment sp z o.o. Niepołomice)
 2. skład fazowy popiołów lotnych z wybranych kotłów fluidalnych a możliwości samowiązania w mieszankach z kruszywami skalnymi. (współpraca z firmą Pro-Eco Investment sp z o.o. Niepołomice)

Opiekun: dr hab. Mariola Jabłońska

 1. Analiza stężenia cząstek w zakresie od 0,3 do 10 µm zanieczyszczających atmosferę w wybranych lokalizacjach.
 2. Porównanie ilości cząstek pyłu zawieszonego i respirabilnego w profilach pionowych troposfery.
 3. Analiza składu fazowego pyłów atmosferycznych o zróżnicowanej wielkości.
 4. Analiza stężenia nanocząstek  w zależności od rodzaju źródeł emitujących zanieczyszczenia do atmosfery.
 5. Badania składu fazowego zanieczyszczeń powietrza przy użyciu metod spektroskopowych i mikroskopii elektronowej.

Opiekun: dr hab. Iwona Jelonek

 1. Opracowanie mapy wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji na przykładzie miasta Rybnik (woj. śląskie).
 2. Analiza instrumentów finansowych i prawnych w kontekście ograniczania niskiej emisji.
 3. Nowoczesne technologie w ocenie jakości paliw stałych.
 4. Wykorzystanie mikroskopii optycznej w prognozowaniu zasobów metanu.
 5. Zastosowanie analizy petrograficznej w energetyce przemysłowej.

Opiekun: dr Włodzimierz Łapot

 1. Sudeckie lidyty jako naturalny kamień probierczy – studium przydatności.
 2. Nowoczesne szkła w roli wysokiej jakości imitacji kamieni jubilerskich.
 3. Ocena efektywności wybranych metod testowania podatności magnetycznej kamieni jubilerskich.

Opiekun: dr hab. Aniela Matuszewska

 1. Analityczne aspekty badań minerałów, odpadów technologicznych i naturalnej materii organicznej metodą spektroskopii w podczerwieni.

Opiekun: dr hab. Magdalena Misz-Kennan

 1. Procesy utleniania rozproszonej materii organicznej w aspekcie procesów samozagrzewania odpadów powęglowych.
 2. Wpływ utleniania węgla na jego późniejsze wykorzystanie.

Opiekun: dr hab. Beata Smieja-Król

 1. Ewolucja mineralogiczna i geochemiczna odpadów powstałych po historycznej eksploatacji Pb i Ag w Bibieli – Pasiekach.
 2. Zastosowanie pasywnych systemów do oczyszczania wód skrajnie zasadowych.
 3. Możliwości wykorzystania bioakumulacji do odzyskiwania pierwiastków krytycznych.

UWAGA:  Wybrane tematy proszę zgłosić ich opiekunom