prof. dr hab. Janusz Janeczek – profesor zwyczajny

janeczek

janeczek@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • Mineralogia i geochemia naturalnych reaktorów jądrowych w Gabonie
 • Naturalne analogi różnych form zużytego paliwa jądrowego oraz składowisk odpadów promieniotwórczych
 • Mineralogia środowiskowa, a w szczególności mineralogia pyłów atmosferycznych
 • Przeobrażenia hydrotermalne minerałów
 • Krystalochemia minerałów

Dydaktyka

 • Krystalografia
 • Mineralogia ogólna i genetyczna
 • Krystalochemia minerałów
 • Wykłady specjalne – zagadnienia współczesnej mineralogii, metody badań minerałów, mineralogia środowiskowa
 • Wykłady specjalne: podziemne składowiska odpadów, odpady promieniotwórcze i niebezpieczne.

Wykształcenie i stopnie naukowe

 • Magister geologii, Uniwersytet Wrocławski, 1976
 • Doktor Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski, 1983
 • Doktor habilitowany Nauk o Ziemi, Uniwersytet Wrocławski, 1993
 • Tytuł Profesora, 1999

Kursy zawodowe

 •  Dwusemestralny kurs z zakresu pedagogiki szkoły wyższej, Uniwersytet Wrocławski, 1979
 • First Certificate in English 1987
 • Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge Syndicate, Katowice, 1987

Przebieg pracy zawodowej

 • 1974-1976: (w czasie studiów) pracownik techniczny w Muzeum Mineralogicznym Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 1976-1984- asystent, adiunkt w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski
 • Październik 1984 – wrzesień 1995: adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
 • Czerwiec 1995 do chwili obecnej: profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk o Ziemi
 • Październik 1998 do k 2001: radca Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (1/2 etatu)
 • 1995-2004: profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Śląskim
 • Od 1 grudnia 2004: profesor zwyczajny w Uniwersytecie Śląskim

Funkcje administracyjne pełnione w Uniwersytecie Śląskim

 • Od 2008 roku przewodniczący senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego
 • Rektor Uniwersytetu Śląskiego w kadencjach 2002-2005 i 2005-2008.
 • Od 2000: Kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii
 • W kadencji 1999-2002: Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Nauki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
 • W kadencji 1996-1999: członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego
 • Od 1994: Kierownik Zakładu Mineralogii w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi
 • Od 1993 do 1999: Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi (1993-1996 ds. studenckich; 1996-1999 ds. nauki)
 • W latach 1993-1999: członek senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą

Funkcje administracyjne pełnione poza uczelnią

 • Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki (2016-2018)
 • Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki (2016 – 2020)
 • Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2010-2014 i 2014 – 2016) [przewodniczący Komisji Odwoławczej]
 • Członek Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki (2013- 2016)
 • Przewodniczący Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN w kadencjach 2008 – 2011 i 2012 – 2015
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego w kadencjach 1998-2000 i 2000-2002
 • Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2005 – 2008
 • Przewodniczący Konferencji Uniwersytetów Śląskich w kadencji 2005 – 2008
 • Wiceprezydent Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych w kadencjach 2002-2005 i 2005-2008
 • Przewodniczący Rady Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w kadencji 1999-2002
 • Od 24.01.1997 r. do 1998r. członek Komisji Naukowo-Technicznej przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki wspierającej Pełnomocnika ds. Realizacji Strategicznego Programu Rządowego: gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Staże naukowe

 • 1984-1985 (sześć miesięcy): The British Council Scholarship w Department of Geology, University of Manchester, Anglia
 • 1989-1992 Fulbright Fellowship w Department of Geology, University of New Mexico, Albuquerque, U.S.A.
 • 1999 (sierpień-wrzesień) stypendium Japanese Association for the Promotion of Science, University of Hiroshima, Japonia

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Od czerwca 2010 do 2011
 • Od 2011 członek rady naukowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne: prezes Zarządu Głównego (dwie kadencje: od grudnia 1998 do grudnia 2002)
 • Komitet Nauk Mineralogicznych PAN: członek od 1996
 • The American Mineralogical Society
 • Komisja Nauk Geologicznych PAN, o/Katowice

Nagrody

 • Nagroda Naukowa im. Ignacego Domeyki Polskiej Akademii
  Nauk, Warszawa 1986
 • Nagrody Ministra I stopnia za działalność administracyjną, 2008 i 2007.
  Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1997
 • Złoty Krzyż Zasługi, 2001
 • Medal Masaryka Czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Złoty Medal Uniwersytetu Śląskiego w Opavie, 2006
 • Srebrna Odznaka Zasłużonego dla UŚ, 1999
 • Złota Odznaka Zasłużonego dla UŚ, 2005
 • Złota Honorowa Odznaka: Zasłużony dla Województwa Śląskiego, 2013
 • Nagrody Rektora indywidualne i zespołowe

 Kierowanie grantami badawczymi

 • Indywidualny Grant KBN w 1994 r. na realizację projektu badawczego p.t. Badania uraninitu jako analogu zużytego paliwa jądrowego. Rozliczony z oceną bardzo dobrą.
 • Indywidualny Grant KBN przyznany w 1998 r. na realizację projektu badawczego p.t. Migracja i retencja uranu w otoczeniu naturalnych reaktorów jądrowych w Gabonie. Rozliczony w 2000r. jako znakomity
 • Indywidualny Grant MNiSW w 2010 na realizację projektu badawczego własnego pt. Minerały UHT-LP skarnów jako prototypy materiałów do immobilizacji aktynowców: uranowe i torowe granaty i perowskity oraz „Ca-uraninit”. Rozliczony.

Granty promotorskie

 • 1996 – 1997 (A. Obmiński) „Analiza zanieczyszczenia gleb azbestem
  w obszarach silnej antropopresji”
 • 1997 – 1998 (I. Gałuskina) „Krystalochemia i krystalomorfologia minerałów skał achtarandytowych – odzwierciedlenie wieloetapowości ich powstania”.
 • 2001-2002 (T. Pindel) „Źródła naturalnej promieniotwórczości w wybranych kopalniach węgla kamiennego”
 • 2004 (B. Śmieja-Król) „Wykorzystanie oksyreaktywnej analizy termicznej
  w badaniach uranonośnej materii organicznej”.

Współpraca międzynarodowa

 • W latach 1990 – 2000 członek międzynarodowej grupy badawczej The Oklo Working Group.
 • Współpracuję z naukowcami z Czech, Niemiec, USA i Japonii.

Wybrane publikacje po habilitacji

Druki zwarte (książki, monografie naukowe)

 • Janeczek J. (2007) Intragranitic pegmatites of the Strzegom-Sobótka massif – an overview. W: Granitoids in Poland, AM Monograph No 1, 193-201.
 • Janeczek J., Włodarski J. (2001) The Polish concept of radioactive waste disposal. W: Geological Challenges in Radioactive Waste Isolation. Third Worldwide Review (P.A. Witherspoon, G.S. Bodvarsson, eds.), Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, pp.205-208.
 • Janeczek J. (1999) Mineralogy and geochemistry of natural fission reactors in Gabon. W: Uranium. Mineralogy and Geochemistry (P. Burns, R. Finch, eds.). Reviews in Mineralogy. Vol. 38. Pp. 321-392. Mineralogical Society of America, Washington, D.C.
 • Janeczek J. (1993) Krystalochemia uraninitu i jego trwałość w warunkach redukcyjnych. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi. Sosnowiec. Stron 73.

Czasopisma z listy filadelfijskiej (indeksowane w SCI)

 •  Janeczek J., Ciesielczuk J., Dulski M., Krzykawski T. (2016) Chemical composition and Raman spectroscopy of cornubite and its relation to cornwallite in Miedzianka, the Sudety Mts., Poland. N. Jb. Miner. 193/3, 265-274.
 • Ciesielczuk J., Janeczek J., Dulski M., Krzykawski T. (2016) Pseudomalachite-cornwallite and kipushite- philipsburgite solid solutions: chemical composition and Raman spectroscopy. European Journal of Mineralogy 28, 555-569.
 • Warchulski R., Gawęda A., Janeczek J., Kądziołka-Gaweł M. (2016) Mineralogy and origin of coarse-grained segregations in pyrometallurgical Zn-Pb slags from Katowice-Wełnowiec, Poland. Miner Petrol 110, 681-692.
 • Jabłońska M., Kramarczyk M., Smieja-Król B., Janeczek J.(2016) Barium concentration in cast roe deer antlers related to air pollution caused by burning of barium-enriched coals in southern Poland. Environmental Science and Pollution Research 23:5978–5982.
 • Smieja-Król B., Janeczek J., Bauerek A., Thorseth I.H. (2015) The role of authigenic sulfides in immobilization of potentially toxic metals in the Bagno Bory wetland, southern Poland. Environ Sci Pollut Res. 22, 15495-15505.
 • Smieja-Król B., Janeczek J., Wiedermann J. (2014) Pseudomorphs of barite and biogenic ZnS after phyto-crystals of calcium oxalate (whewellite) in the peat layer of a poor fen. Environ Sci Pollut Res. 21, 7227-7233.
 • Gawęda A., Janeczek J., Kierepka M., Kądziołka-Gaweł M., Krzykawski T. (2013) Indialite-rich paralava from a coalmine waste-dump, Sosnowiec, Poland. N. Jb. Miner. Abh. (J. Min.Geochem.) 190/3, 237-251.
 • Szełęg E., Janeczek J., Metelski P. (2013) Native selenium as a byproduct of microbial oxidation of distorted pyrite crystals: the first occurrence in the Carpathians. Geologia Carpathica, 64, 3, 231-236.
 • Galuskin E.V., Galuskina I.O., Dubrovinsky L.S., Janeczek J. (2012) Thermally induced transformation of vorlanite to „protovorlanite”: restoration of cation ordering in self-irradiated CaUO4. American Mineralogist, Letter: Actinides in geology, energy, and the environment (special collection), 97, 1002-1004.
 • Galuskin E.V., Armbruster T., Galuskina I.O., Lazic B., Winiarski A., Gazeev V.M., Dzierżanowski P., Zadov A.E., Pertsev N.N., Wrzalik R., Gurbanov A.G., Janeczek J. (2011) Vorlanite (CaU6+)O4 – A new mineral from the Upper Chegem caldera, Kabardino-Balkaria, Northern Caucasus, Russia. American Mineralogist 96, 188-196.
 • Tondera A., Jabłońska M., Janeczek J. (2007) Mineral composition of atmospheric dust in Biebrza National Park, Poland. Polish J. of Environ.Stud. 16(3), 453-458.
 • Galuskin E., Janeczek J., Kozanecki M., Sitarz M., Jastrzębski W., Wrzalik R., Stadnicka K. (2006) Single-crystal Raman investigation of vesuvianite in the OH region. Vibrational Spectroscopy,
 • Hidaka H., Janeczek J., Skomurski F.N., Ewing R.C., Gauthier-Lafaye F. (2005) Geochemical fixation of rare earth elements into secondary minerals in sandstones beneath a natural fission reactor at Bangombe, Gabon. Geochimica et Cosmochimica Acta 69(3), 685-694.
 • Janeczek J. (2004) Re-examination of kochelite: a mixture of fergusonite-(Y) and altered zircon. N.Jb.Miner.Mt. 5, 193-207.
 • Ciesielczuk J., Janeczek J. (2004) Hydrothermal alteration of the Strzelin granite. N.Jb.Miner.Abh. 179(3), 239-264.
 • Hidaka H., Janeczek J., Skomurski F.N., Ewing R.C., Gauthier-Lafaye F. (2004) Geochemical fixation of rare earth elements into secondary minerals in sandstones beneath a natural fission reactor at Bangombe, Gabon. Geochimica et Cosmochimica Acta 69(3), 685-694.
 • Marynowski L., Pięta M., Janeczek J. (2004): Composition and source polycyclic aromatic compounds in deposited dust from selected sites around the Upper Silesia, Poland, Geological Quarterely, 48(2), 169-180
 • Jabłońska M., Janeczek J., Rietmeijer F.J. (2003) Seasonal changes in the mineral compositions of tropospheric dust in the industrial region of Upper Silesia, Poland. Mineral. Mag. 67(6), 1231-1241.
 • Ślizowski K., Janeczek J., Przewłocki K. (2003) Suitability of salt-mudstones as a host rock In salt domes for radioactive-waste storage. Applied Energy 75, 119-128.
 • Malczewski D., Janeczek J. (2002) Activation energy of annealed metamict gadolinite from 57Fe Mossbauer spectroscopy. Physics and Chemistry of Minerals 29, 226-232.
 • Jabłońska M., Rietmeijer F.J.M., Janeczek J. (2001) Fine-grained barite in coal fly ash from the Upper Silesian Industrial Region. Environmental Geology 40, 941-948.
 • Sachanbiński M, Janeczek J., Platonov A, Rietmeijer F.J.M. (2001) The origin of colour of chrysoprase from Szklary (Poland) and Sarykul Boldy (Kazakhstan). Neus Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen 177(1), 61-76.
 • Rietmeijer F.J., Janeczek J. (1997) An analytical electron microscope study of airborne industrial particles in Sosnowiec, Poland. Atmospheric Environment 31, 1941-1951.
 • Fayek M., Janeczek J., Ewing R.C. (1997) Mineral chemistry and oxygen isotopic analyses of uraninite, pitchblende and uranium alteration minerals from the Cigar Lake deposit, Saskatchewan, Canada. Applied Geochemistry 12/5, 549-565.
 • Janeczek J. (1996) Nb-, Ta- and Sn-rich titanite and its alteration in pegmatites from Żółkiewka, Poland. Neus Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte 10, 459-469.
 • Janeczek J., Ewing R.C. (1996) Florencite-(La) with fissiogenic REE from a natural fission reactor at Bangombe, Gabon. American Mineralogist 81, 1263-1269.
 • Janeczek J., Ewing R.C. (1996) Phosphatian coffinite and francoisite-(Nd) from sandstone beneath a natural fission reactor at Bangombe, Gabon. Mineralogical Magazine 60, 665-669.
 • Janeczek J., Ewing R.C., Oversby V.M., Werme L.O. (1996) Uraninite and UO2 in spent nuclear fuel: A comparison. Journal of Nuclear Materials 238, 121-130.
 • Eberly P.O., Ewing R.C., Janeczek J., Furlano A. (1996) Clays at the natural nuclear reactor at Bangombe, Gabon: Migration of actinides. Radiochimica Acta 59, 271-275.
 • Janeczek J., Ewing R.C. (1995) Mechanisms of lead release from uraninite in the natural fission reactors in Gabon. Geochimica et Cosmochimica Acta 59, 1917-1931.
 • Janeczek J. (1994) The effect of aluminous titanite on the biotite-chlorite and amphibole-chlorite reactions. European Journal of Mineralogy 6, 623-625.
 • Eberly P., Janeczek J., Ewing R.C. (1994) Petrographic analysis of samples from the uranium deposit at Oklo, Republic of Gabon. Radiochimica Acta 455-461.
 • Janeczek J., Ewing R.C., Oversby V.M., Werme L.O. (1996) Uraninite and UO2 in spent nuclear fuel: A comparison. Journal of Nuclear Materials 238, 121-130.
 • Eberly P.O., Ewing R.C., Janeczek J., Furlano A. (1996) Clays at the natural nuclear reactor at Bangombe, Gabon: Migration of actinides. Radiochimica Acta 59, 271-275.
 • Janeczek J., Ewing R.C. (1995) Mechanisms of lead release from uraninite in the natural fission reactors in Gabon. Geochimica et Cosmochimica Acta 59, 1917-1931.
 • Janeczek J. (1994) The effect of aluminous titanite on the biotite-chlorite and amphibole-chlorite reactions. European Journal of Mineralogy 6, 623-625.
 • Eberly P., Janeczek J., Ewing R.C. (1994) Petrographic analysis of samples from the uranium deposit at Oklo, Republic of Gabon. Radiochimica Acta 455-461.

Artykuły w czasopismach o międzynarodowym zasięgu

 • Pięta M., Jabłońska M., Janeczek J. (2005) Aeromineralogical studies of air dust pollutants in the periphery of the Upper Silesian Industrial Region. Prace Spec. PTMin., 25, 172-175.
 • Ciesielczuk J., Janeczek J. (2004): Metasomatic pyrite from hydrothermally altered Borów granite (Strzegom-Sobótka Massif). Preliminary report. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, Vol. 24, 119-122
 • Janeczek J., Szełęg E. (1998) Bastnäsite-(Ce) and synchysite-(Ce) from pegmatite and hydrothermally altered granite of the Strzegom-Sobótka massif. Mineralogia Polonica Vol. 29, (2), 3-11.
 • Malczewski D., Janeczek J., Popiel E. (1998) Mössbauer studies of fully metamict gadolinite annealed in air. Molecular Physics Reports 22, 111-116.

Artykuły w materiałach z konferencji międzynarodowych

 • Janeczek J. (2014) The current status of the geological disposal of radioactive waste in Poland. W: Natural Analogues for Safety Cases of Repositories in Rock Salt. Salt Club Workshop Proceedings. 5-7 September 2013, Braunschweig, Germany. Radioactive waste management NEA/RWM/R(2013)10, 57-64.
 • Gawęda A., Kierepka M., Janeczek J., Mazur-Cuber A. (2012) Paralava from coal-dump combustion in Upper Silesia, Poland: melt separation leaving a cordierite-rich restite. W: Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM), Trondheim 2011. (ed. Maarten A.T.M. Broekmans), Springer, 221-228.
 • Janeczek J., Szełęg E. (2011) Recent developments in the investigation of Polish pegmatites. Asociación Geológica Argentina, Serie D, Publicación Especial Nº 14: 111-114
 • Ciesielczuk J., Janeczek J. (2004) Metasomatic pyrite from hydrothermally altered Borów granite (Strzegom-Sobótka massif). Preliminary Report. W: 11th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Ustroń, October 14-17 2004. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne 24, 119-122.
 • Janeczek J., Włodarski J. (2001) The Polish concept of radioactive waste disposal. W: Geological Challenges in Radioactive Waste Isolation. Third Worldwide Review (P.A. Witherspoon, G.S. Bodvarsson, eds.), Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, pp.205-208.
 • Jensen K., Janeczek J., Ewing R.C., Stille P., Gauthier-Lafaye, Salah S. (2000) Crandallites and coffinite: Retardation of nuclear reaction products at the Bangombé natural fission reactor.Mat.Res.Proc. Vol. 608, 525-532.
 • Janeczek J., Ewing R.C. (1996) Uraninite from natural reactors in Gabon. Proceedings of the 4th Joint Oklo Working Group of the CEC-CEA/IPSN „Oklo as a Natural Analogue” program 1991-1995 (P.-L. Blanc, H.v. Maravic eds.) Raport 95/25, Brussels, 29-46.
 • Eberly P., Janeczek J., Ewing R.C. (1995) Precipitation of uraninite in chlorite-bearing veins of the hydrothermal alteration zone (argile de pile) of the natural nuclear reactor at Bangombe, Republic of Gabon. Proceedings of the XVIII International Symposium on the Scientific Basis for Nuclear Waste Management, Kyoto, Japan, October 23-27, 1994.
 • Szabo G., Guczi J., Nagy B., Janeczek J., Ewing R.C. (1995) Illite in the Oklo natural fission reactions in Gabon: Consideration for Cs containment. Proceedings of the XVIII International Symposium on the Scientific Basis for Nuclear Waste Management, Kyoto, Japan, October 23-27, 1994.

Artykuły w czasopismach o krajowym zasięgu

 •  Ciesielczuk J., Janeczek J., Cebulak S. (2013) Przebieg i przyczyny endogenicznego pożaru węgla kamiennego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Katowicach. Przegląd Geologiczny 61(12), 764-772.
 • Malczewski D., Janeczek J. (2012) Kolekcjonowanie i obrót minerałami o bardzo wysokiej aktywności promieniotwórczej w Polsce w świetle regulacji prawnych. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna (Biuletyn Informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki) vol. 41 nr 1, 27-35.
 • Pluta I., Pindel T., Janeczek J. (2012) Aktywność izotopów radu w wodach kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wiadomości Górnicze 6, 351-357.
 • Janeczek J., Marynowski L. (2011) Ocena stanu nauk mineralogicznych w Polsce. Przegląd Geologiczny vol. 59, nr 6, 469-473.
 • Janeczek J., Noszczyk T., Obmiński A. (2001) Udział azbestu w ogólnej ilości włókien respirabilnych w powietrzu atmosferycznym w Sosnowcu. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów6, 226-228.
 • Jabłońska M., Janeczek J. (2001) Źródła powstawania zanieczyszczeń pyłowych atmosfery oraz ich rozprzestrzenienie w powietrzu na przykładzie składu fazowego pyłów z Katowic i Sosnowca. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 248, 69-74.
 • Janeczek J., Włodarski J. (2000) Wytypowanie lokalizacji i opracowanie koncepcji składowiska odpadów promieniotwórczych w głębokich formacjach geologicznych. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna (Biuletyn Informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki) vol. 41, nr.1, 29-48.
 • Janeczek J. (1998) Stan badań nad lokalizacją głębokiego składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna (Biuletyn Informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki) vol. 35, nr 3, 36-45.
 • Janeczek J. (1998) Naturalne analogi podziemnych składowisk odpadów promieniotwórczych. Postępy Techniki Jądrowej.
 • Janeczek J. (1997) Pierwotne anomalie optyczne w kryształach minerałów. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne LV, 143-150.
 • Jabłońska M., Janeczek J., Smołka D., Dychtowicz A., Żelechower M. (1997) Wstępne wyniki badań składu mineralnego pyłu zawieszonego w okolicach Rybnika. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 4, 118-121.
 • Janeczek J., Sachanbiński M. (1995) Nowe dane o pegmatytach hybrydalnych w serpentynitach kopalni magnezytu Wiry (Dolny Ślask). Przegląd Geologiczny 43(9), 777-782.

Publikacje w wydawnictwach zbiorowych

 • Janeczek J. (2016) Mineralogiczne osobliwości Afryki południowej. W: Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej). (red. M. Dłużewski, I. Tsemergis). Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 57-68.
 • Pieczka A., Szuszkiewicz A., Szełęg E., Janeczek J., Nejbert K. (2015) Granitic pegmatites of the Polish part of the Sudetes (NE Bohemian massif, SW Poland). W: Fieldtrip Guidebook. PEG 2015 International Symposium on Granitic Pegmatites. Książ, Poland, June 17-19, 2015 (P. Gadas, M. Novak, A. Szuszkiewicz, J. Cempirek, eds.), 73 – 103.
 • Bzowska G., Janeczek J. (2005) Badania mineralogiczne minerałów niesolnych ze szczególnym uwzględnieniem minerałów ilastych. W: Badania laboratoryjne zubrów (iłowców solnych) dla oceny możliwości składowania odpadów promieniotwórczych w polskich wysadach solnych. (red. K. Ślizowski) Sigmie PAN, Kraków, 37-42.
 • Czaja M., Janeczek J., Mazurak Z. (1998) Badania utleniania naturalnego UO2+x za pomoca FTIR. W: Metody i Techniki Pomiarowe w Spektroskopii Oscylacyjnej (M. Handke, Paluszkiewicz Cz., eds.), Kraków, 180-185.
 • Janeczek J. (1997) Przyrodnicze aspekty składowania odpadów promieniotwórczych. Problemy środowiska i jego ochrony. Uniwersytet Śląski. 93-110.
 • Janeczek J., Ewing R.C. (1994) Uraninite from Cigar Lake: Drill cores 220 and FH-18. W: Final Report of the AECL/SKB Cigar Lake Analog Study (Cramer J.J., Smellie J.A.T. eds.). AECL Research, 93-103.

Komunikaty w czasopismach ogólnokrajowych

 • Szełęg E., Janeczek J. (2008) New occurrence of wulfenite in the Polish Sudetes. Mineralogia – Special Papers 32, p. 158.
 • Janeczek J., Jabłońska M., Rietmeijer F.M. (1999) Baryt w pyle atmosferycznym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne -Prace Specjalne. Zeszyt 15, 49-52.
 • Janeczek J., Noszczyk T. (1999) Naturalne tło zanieczyszczeń pyłowych atmosfery. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne -Prace Specjalne. Zeszyt 15, 53-56
 • Janeczek J., Noszczyk T. (1999) Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego azbestem na terenie Sosnowca. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne -Prace Specjalne. Zeszyt 15, 57-62.
 • Janeczek J. (1998) Tytanit z monzogranitu z okolic Koźmic, Dolny Śląsk. Archiwum Mineralogiczne Vol. LI, nr. 1-2, 289-292.

Artykuły popularno-naukowe

 • Janeczek J. (2016) Mineraloga podróż do wnętrza człowieka – wykład inauguracyjny. Gazeta Uniwersytecka nr
 • Janeczek J. (2010) Zmiany klimatu motorem postępu? W: Konferencja Zmiany klimatyczne a potrzeba rewolucji technologicznej XXI wieku. Raport pokonferencyjny. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. 3-6.
 • Janeczek J. (2010) Skąd pochodzą „najlepsi przyjaciele kobiet?”. Problemy środowiska i jego ochrony. Centrum Studiów nad człowiekiem i środowiskiem. Uniwersytet Śląski, 18, 243-259.
 • Janeczek J. (2009) Geolog na atomowym szlaku. W: Problemy Środowiska i Jego Ochrony. Część 17 (M. Nakonieczny, P. Migula, red.). Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice, 33-44.
 • Janeczek J. (2008) Geofizyka podróż do wnętrza Ziemi. W: Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 72-79.
 • Janeczek J. (2007) Fruwający koci żwirek, czyli czym oddychają Ślązacy? Śląsk, nr 8(142), 26-29.
 • Janeczek J. (2002) Natural fission reactors. W: McGraw-Hill Yearbook of Science & Technology. McGraw-Hill, New York, 234-237.
 • Janeczek J. (1996) Na tropach naturalnego technetu. Wszechświat 9, 202-204.

Abstrakty

 • Ciesielczuk J., Janeczek J., 2015: Multicomponent solid solutions in secondary oxyminerals from a polymetalic deposit in the Sudetes, Poland. Proceedings of the 8th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy. Rome, Italy, September 9-11, 2015. W: Periodico di Mineralogia, 51-52.
 • Jabłońska M., Janeczek J., Leśniok M., Lewińska-Preis L., 2012: Silica, Al and Pb in atmospheric PM10 and in human lungs in Upper Silesia, Poland. USB e-book of abstracts, Goldschmidt 2012, Montreal, Canada
 • Janeczek J., Jablonska M., Leśniok M., 2012: The relationship between PM10 and meteorological conditions in Sosnowiec (Poland) in view of potential health hazard. USB e-book of abstracts, Goldschmidt 2012, Montreal, Canada
 • Szełęg E., Metelski P., Janeczek J. 2012: The first occurrence of native selenium in the Carpathians. Acta Mineral. Petrogr. Abstract Ser., Szeged 7, 135.
 • Janeczek J., Jabłońska M. (2010) Mineralogy of tropospheric dust in industrial regions – A case study of Upper Silesia, Poland. Cosmochimica et Geochimica Acta 74 (12): A457. Suppl. 1 JUN 2010.
 • Jablonska M., Janeczek J., Magiera T. (2010) Mineral composition and morphology of magnetic particles in industrial dust. Cosmochimica et Geochimica Acta 74 (12): A450. Suppl. 1 JUN 2010.
 • Gałuskin E., Janeczek J., Sitarz M. (2000) Wezuwian s „efiektom swietowoda” iz rodingitow Kazachstana. (w j. rosyjskim) W: Mineralogical Museums in the XXI Century. Collected papers. International Symposium on the History of Mineralogy and Mineralogical Museums,Gemology, Crystal chemistry and Classification of Minerals. St. Petersburg.
 • Galuskina I., Galuskin E., Janeczek J. (2002) Kimzeyite from aposkarn rodingites, Wiluy River, Republic Sakha-Yakutia (Russia). W: 18th General Meeting of the International Mineralogical Association, Edinburgh, Scotland. Programme with Abstracts. S. 141. Abstract A12-19.
 • Jablonska M., Janeczek J., Rietmeijer F. (2002) Seasonal changes in mineral composition of atmospheric dust in an industrial region of Upper Silesia, Poland. W: 18th General Meeting of the International Mineralogical Association, Edinburgh, Scotland. Programme with Abstracts. Abstract MK9.
 • Janeczek J., Ewing R.C., Gauthier-Lafaye F., Jensen K. (1997) Migration and retention of uranium in sandstones beneath a natural fission reactor at Bangombé, SE Gabon. Sixth International Conference on the Chemistry and Migration behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere. MIGRATION’97, Sendai, Japan, October 26-31, 1997. Abstracts. Abstract No. B3-04, 134.
 • Jensen K.A., Ewing R.C., Gauthier-Lafaye F., Janeczek J. (1997) The behaviour of actinides and lanthanides during hydrous alteration of uraninite at the Bangombé natural fission reactor. Sixth International Conference on the Chemistry and Migration behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere. MIGRATION’97, Sendai, Japan, October 26-31, 1997. Abstracts. Abstract No. PB3-04, 87.
 • Janeczek J., Ewing R.C., Gauthier-Lafaye F., Jensen K. (1997) Migration and retention of uranium in sandstones beneath a natural fission reactor at Bangombé, SE Gabon. Sixth International Conference on the Chemistry and Migration behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere. MIGRATION’97, Sendai, Japan, October 26-31, 1997. Abstracts. Abstract No. B3-04, 134.
 • Karner J.M., Rietmeijer F.J.M., Janeczek J. (1996) AEM, XRD, and IR analyses of an AlSiO condensate annealed for two hours at room temperature up to 1100°C. Supplement to Meteoritics & Planetary Science. 59th Annual Meteoritical Society Meeting, Humboldt-University, July 22-26, 1996. A69.
 • Janeczek J., Ewing R.C. (1996) Uraninite from natural fission reactors in Gabon: Nature’s spent nuclear fuel. ICAM’96 Plenary Sessions. Book of Abstracts. Warszawa.
 • Janeczek J., Kozłowski K., Żaba J. (1994) Geological setting and position of ultramafic rocks from Bystrzyca Górna inside the allochtonous Góry Sowie Block (Lugosudeticum, Poland).Journal of the Czech Geological Society. Abstract Volume. Vol. 39, No. 1, 49-50.

Inne (polemiki, komunikaty, sprawozdania, przedmowy, posłowia etc.)

 • Janeczek J., Szełęg E., Szopa K. (2015) Siódme międzynarodowe sympozjum (PEG2015) na temat pegmatytów granitowych – Książ, 17-21.06.2015. Przegląd Geologiczny 63, nr 12/2, 1438-1439.
 • Janeczek J. (2014) A. Manecki & J. Wrzak – Wzory i obrazy natury ukryte w kamieniu (recenzja książki). Przegląd Geologiczny tom 62 nr 4, s.177.
 • Janeczek J. (2011) Progress in the publication of Polish papers on mineralogical sciences in renowned journals. Elements, vol. 7, no. 2, p.135.
 • Janeczek J., Szełęg E., Różniak R. (2011) V Międzynarodowe sympozjum na temat pegmatytów granitowych, Mendoza, Argentyna, 20-23.02.2011. Przegląd Geologiczny vol. 59, nr 5, 383-384.
 • Janeczek J. (2004): Profesor Kazmierz Kozłowski – twórca Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii w Uniwersytecie Śląskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Geologia, Tom 16, 5-7
 • Janeczek J., Karwowski Ł. (2004): 30 years of the Faculty Earth Sciences and the Department Geochemistry, Mineralogy & Petrology at the University of Silesia. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, Vol. 24, 15-20
 • Jabłońska M., Janeczek J. (1998) Analytical problems related to the determination of the phase composition of atmospheric dust. W materiałach: Environmental Analysis. 10th Seminar of the Continuing Education Course „Ecological Surface Finishing” 13-14 February 1998, Katowice. TEMPUS Project JEP 09032-95. Org. Uniwersytet Śląski, Wydział Techniki. 3 str.
 • Janeczek J. (1998) M. Sachanbiński – Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska (recenzja książki). Przegląd Geologiczny vol. 46, nr. 5, 383-384.
 • Janeczek J. (1998) Międzynarodowa konferencja Migration’97 Sendai, Japonia 26-31.10.1997. Przegląd Geologiczny, vol. 46, nr. 1, 9.
 • Janeczek J. (1997) Ogólnopolska sesja naukowa w stulecie odkrycia naturalnej promieniotwórczości Sosnowiec, 15-16.11.1996. Przegląd Geologiczny vol. 45, nr. 2, 131-132.
 • Janeczek J. (1997) Mikrosonda jonowa i jej zastosowanie w naukach geologicznych. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Nr. 8, 3 str.
 • Janeczek J. (1996) Geochemia i mineralogia naturalnych reaktorów jądrowych w Gabonie w aspekcie składowania odpadów promieniotwórczych. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Nr. 7, 111-113.
 • Janeczek J. (1996) W stulecie odkrycia naturalnej promieniotwórczości. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Nr. 7, 97-99.
 • Janeczek J. (1995) Konferencja Migration’95 Saint-Malo, Francja, 10-15.09.1995. Przegląd Geologiczny vol. 43, nr. 12, 1063-1064.Staże naukowe

Publikacje akademickie nie związane z badaniami naukowymi

 • Śląski Park Nauki. Koncepcja (2013) opracowanie przygotowane przez zespół: Janeczek J. (przewodniczący), Jarosz J., Nakonieczny M., Tyc A.; opracował J. Jarosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 31 stron.
 • Janeczek J. (2010) O uniwersytecie innowacyjnym. W: Universitas Nova. Innowacyjny Uniwersytet. Monografia towarzysząca projektowi „Akademik – młody przedsiębiorca. Bo wiedza to największy kapitał”. Red. Z. Kadłubek. Para, Katowice, 13-44.
 • Janeczek J. (2007) Perspektywy tworzenia „pierwszej Ligii” uniwersytetów w Polsce. W: Autonomia Uniwersytetu. Fundacja „Artes Liberales, Warszawa, 81-90.

Artykuły i inne

 • Janeczek J. (2014) Laudacja z okazji otrzymania przez Księdza Prof. zw. dr. hab. Wincentego Myszora nagrody „Lux ex Silesia”. Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne, t. 46, z.2., 248-251.
 • Janeczek J. (2011) Laudatio Maksymiliana Pazdana doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. (19-29).
 • Janeczek. J. (2010) Mądrość i niezłomność. Laudacja z okazji przyznania prof. Jerzemu Buzkowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gazeta Uniwersytecka nr 10, 6-8.
 • Janeczek. J. (2009) Skąd pochodzą „najlepsi przyjaciele kobiet”? (Wykład wygłoszony podczas XIII koncertu akademickiego). Gazeta Uniwersytecka nr 10, 7-10
 • Janeczek J. (2008) Geolog na atomowym szlaku. (wykład inauguracyjny). Gazeta Uniwersytecka nr1 (161), 7-9.
 • Janeczek J. (2008) Nowy rok – nowy rektor. Gazeta Uniwersytecka nr 6 (156), 4-6.

Najnowsze opracowania niepublikowane

 • Boczarowski A., Janeczek J. (przewodniczący zespołu), Jarosz J., Nakonieczny M. (2016) Koncepcja zagospodarowania wieży ciśnień przy ulicy Zamoyskiego w Zabrzu na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego. Opracowanie wykonane w ramach umowy o współpracę między Uniwersytetem Śląskim a Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
 • Ciesielczuk J., Janeczek J., Cebulak S. (2013) Raport o stanie zapożarowania składowiska odpadów komunalnych zrekultywowanych odpadami powęglowymi w Katowicach-Wełnowcu. 11 stron. Dla Urzędu Miasta Katowice.
 • Włodyka R., Teper E., Krzykawski T., Janeczek J. (kierownik zespołu) (2012) Przyczyny rdzawego zabarwienia kruszywa ze złoża „Piława Górna”. Ekspertyza wykonana na zlecenie Dolnośląskich Surowców Skalnych
 • Janeczek J. (2010): Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest w hali widowiskowo-sportowej „Spodek” wraz z określeniem zawartości azbestu oraz jego rodzajów i wstępnymi pomiarami stężenia azbestu respirabilnego w powietrzu wewnątrz hali. 56 stron. Opracowanie wykonane na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach.