Pracownia Mikroskopii Skaningowej (SEM)

Adres:

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, pok. 022B (laboratorium)

41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60

Telefon:

32 3689 296,

e-mail:

ewa.teper@us.edu.pl

Sprzęt: elektronowy środowiskowy mikroskop skaningowy Philips XL 30 ESEM  z przystawką analityczną EDS (EDAX typu Sapphire).

 

SEM

 

Zakres badań:

 • Odwzorowywanie morfologii  i powierzchni badanych prób – detektory SE i GSE
 • Uzyskiwanie informacji o zróżnicowaniu składu chemicznego oglądanego obiektu –  detektor BSE.
 • Obrazy luminescencji katodowej: obserwowacja niejednorodności badanego obiektu niewidocznych przy obserwacji innymi metodami (przestrzenne rozmieszczenie domieszek, wrostków i defektów w strukturze minerału, mikrospękania, kolejne etapy krystalizacji minerałów)  –  detektor CL
 • Jakościowe i ilościowe analizy składu chemicznego w  mikroobszarze EDS (dyspersja energii promieniowania rentgenowskiego).
 • Analizy punktowe, liniowe, rozkład powierzchniowy pierwiastków (mapping).

 

Najważniejsze możliwości sprzętu:

 • Możliwość pracy w 3 trybach:
  • Wysokopróżniowym – możliwość obrazowania i mikroanalizy próbek napylonych złotem lub węglem, wiarygodne ilościowe mikroanaliza EDS.
  • Niskopróżniowym (do 1 Torra ) – możliwość obrazowania i mikroanalizy w stanie naturalnym próbek większości substancji stałych (minerały, skały, gleby, cermika, szkła, drewno, papier, tkaniny)
  • Środowiskowym (do 20 Torrów ) – obrazowanie i mikroanalizy nienapylonych próbek niekompatybilnych z wysoką próżnią (wilgoć,  składniki lotne) jak również możliwość obserwacji interakcji między próbką i zmieniającym się środowiskiem.
 • Rozdzielczość, taka sama we wszystkich trybach pracy:
  • 3,5 nm dla detektorów SE
  • 5,5 nm dla detektora BSE
  • Rozdzielczość 0,3 Z dla detektora  Centaurus (BSE)
 • Wysoka jakość odwzorowania powierzchni przy niskich napięciach: rozdzielczość < 15 nm przy napięciach < 3 kV
 • Możliwość rejestracji obrazów luminescencji katodowej dla próbek nie napylonych.
 • Możliwość automatycznego składania kilkunastu obrazów, w celu uzyskania odwzorowania dużej powierzchni.

 

Operator mikroskopu:

mgr Ewa Teper, telefon:

32 3689 296/392, ewa.teper@us.edu.pl

 

Konsultacje:

 

W sprawach związanych z wykonaniem badań w pracowni proszę kontaktować się z operatorem mikroskopu.

 

Załączniki: