Nowe związki organiczne, poliaromatyczne pochodne benzohopanów i diaromatyczne 23- oraz 24-norbenzohopany z dolnojurasjkich „warstw blanowickich”

Na łamach czasopisma Energy & Fuels ukazał się artykuł opublikowany przez mgr. Macieja Rybickiego (doktorant na WNoZ UŚ), prof. UŚ dr. hab. Leszka Marynowskiego (pracownik WNoZ UŚ) oraz prof. Berndta R.T. Simoneita (Oregon State University), pt. Benzohopane Series, Their Novel Di-, Tri-, and Tetraaromatic Derivatives, and Diaromatic 23- and 24-Norbenzohopanes from the Lower Jurassic Blanowice Formation, Southern Poland”.

W utworach “warstw blanowickich” stwierdzono występowanie dwudziestu jeden nowych, nieopisywanych wcześniej w literaturze związków organicznych, w tym siedemnastu dwu-, trój-, oraz tetraaromatycznych pochodnych związków z grupy benzohopanów cyklizowanych w pozycjach C-16 oraz C-20, a także czterech diaromatycznych 23- oraz 24-norbenzohopanów. Przedstawiono ich widma mas, możliwe struktury oraz ich ścieżkę powstawania. Różnorodność dystrybucji pochodnych benzohopanów w utworach „warstw blanowickich” ujawniła różnice w stopniu biodegradacji poszczególnych próbek. Z poczynionych obserwacji wynika, że dwu-, trój- i tetraaromatyczne pochodne benzohopanów cyklizowanych w pozycji C-16 mogą być bardziej odporne na biodegradację niż pozostałe benzohopany.

Opublikowana w Energy & Fuels praca stanowi część rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Rybickiegohttp://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.energyfuels.6b03154

(środło WNoZ)