dr hab. Iwona Jelonek – adiunkt

Iwona

iwona.jelonek@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • Petrologia węgla kamiennego i węgla brunatnego
 • Zmienność stopnia dojrzałość termicznej rozproszonej materii organicznej
 • Spalanie węgla i biomasy
 • Koksowanie
 • Podziemne odmetanowanie pokładów węgla
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Energia i klimat

Dydaktyka

 • Wykład specjalny dla studentów I i II roku Geologii studiów magisterskich
 • Wykład z Odziaływania na Środowisko dla studentów II roku Geologii studiów magisterskich
 • Ćwiczenia z Geologii regionalnej świata dla studentów III roku Geologii studiów licencjackich
 • Ćwiczenia z Geologii i geomorfologii dla studentów I roku Ochrony Środowiska studiów licencjackich
 • Ćwiczenia z Geologii dla studentów I roku Ochrony Środowiska studiów licencjackich
 • Ćwiczenia z Podstaw Geologii dla studentów I roku Ochrony Środowiska studiów licencjackich
 • Specjalizacyjne (terenowe lub laboratoryjne) ćwiczenia terenowe dla studentów I roku Geologii studiów magisterskich
 • Pracownia licencjacka dla studentów I roku Ochrony Środowiska studiów licencjackich
 • Pracownia magisterska dla studentów I roku Ochrony Środowiska studiów magisterskich

Wykształcenie i stopnie naukowe

 • 2017 – Doktor habilitowany, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2016 – Master of Business Administration (MBA), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, dyplom walidowany przez IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management
 • 2006 – Doktor Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 • 2002 – Magister geologii, Uniwersytet Śląski

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Pełnione funkcje

 • 2016 – 2018 Członek Rady TSOP (The Society for Organic Petrology) http://www.tsop.org/council.html
 • Od 2015 – Członek Zarządu  Spółki Celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US Sp. z o.o. https://spinus.pl/

Certyfikaty i zastosowania praktyczne

 • 2015 r. – Studia podyplomowe z zakresu Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego (dyplom z dnia 13.06.2015 r.)
 • 2015 r. – Uzyskanie międzynarodowej akredytacji od International Committee for Coal and Organic Petrplogy`s (ICCP) w zakresie „Measurement of Vitrinite Reflectance In Dispersed Organic Matter” Certificate No ICCP/DOMVR/12-111
 • 2015 r. – Uzyskanie międzynarodowej akredytacji od International Committee for Coal and Organic Petrplogy`s (ICCP) w zakresie „Vitrinite Random Reflectance Analysis and Maceral Analysis” Certificate No: ICCP/SCAP-111/AB
 • Od 2014 r. rozpoczęcie studiów w ramach Międzynarodowego Programu MBA Master of Business Administration prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Śląski. Program walidowany jest przez IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management
 • 2013 r. – Uzyskanie międzynarodowej akredytacji od International Committee for Coal and Organic Petrplogy`s (ICCP) w zakresie „ ICCP᾽s Coal Blend Accreditation Program (CBAP)” Certificate No ICCP/CBAP-111: 30/06/2015
 • 2013 r. – Uzyskanie międzynarodowej akredytacji od International Committee for Coal and Organic Petrplogy`s (ICCP) w zakresie „Measurement of Vitrinite Reflectance In Dispersed Organic Matter” Certificate No ICCP/DOMVR/12-111
 • 2013 r. – Uzyskanie międzynarodowej akredytacji od International Committee for Coal and Organic Petrplogy`s (ICCP) w zakresie „Vitrinite Random Reflectance Analysis and Maceral Analysis” Certificate No: ICCP/SCAP-111/AB
 • 2013 r. – Udział w grupie roboczej ASTM D7708 round robin of 2012-2013 organizowanej przez Międzynarodowy Komitet Petrologii Organicznej Węgla (ICCP) “Standardization of reflectance measurements in dispersed organic matter: results from an effort to improve interlaboratory agreement”
 • 2013 r. – do nadal udział w pierwszym w Polsce projekcie dotyczącym podziemnego przed eksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.
 • 2012 r. – Otrzymanie Certyfikatu “Zarządzanie własnością intelektualną” przyznany przez: Rzecznika Patentowego Uniwersytetu Śląskiego, Biuro Współpracy z Gospodarką
 • 2010 r. – Otrzymanie Certyfikatu “Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7.PR” przyznany przez: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Nagrody i wyróżnienia

 • 2016 r. Nagroda Rektora II stopnia naukowo-badawcza za działalność związaną z opracowaniem Numeryczno Jakościowego Modelu Złoża opartego na jakości kopaliny w złożu.
 • Znalezienie się w gronie najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku akademickim 2001/2002
 • 2009 r. Finalistka konkursu o nagrodę im. Artura Rojszczaka organizowanego przez Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
 • 2013 r. Nagroda Rektora I stopnia naukowo-badawcza za działalność związaną z prowadzeniem projektów międzynarodowych: 1) RATIO-COAL – Improvement of coal carbonization through the optimization of fuel in cooking coal blends koordynowanego przez Uniwersytet Śląski; 2) INNOCARB – Innovative carbon products for substituting coke on BF operation, Uniwersytet Śląski – partnerem projektu ściśle powiązanych z obszarem Nauka – Przemysł. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na skalę przemysłową w sektorze węgiel – koks – stal.
 • 2014 r. Nagroda Rektora II stopnia naukowo-badawcza za działalność związaną z prowadzeniem projektów międzynarodowych: 1) W ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską INNOCARB, którego dr Iwona Jelonek pełni funkcję kierownika została opracowała receptura na paliwo alternatywne stosowane w wielkim piecu do wytopu stali. 2) W ramach projektu RATIO-COAL również finansowanego przez Komisję Europejską została opracowana Innowacyjna Formuła Przewidywania Jakości Koksu Metalurgicznego, której dr Iwona Jelonek jest współautorem. Przedstawione rozwiązania zostały wdrożone na skalę przemysłową i stanowią wymiar światowy. Mają utylitarny charakter dla Przemysłu Węgla i Stali.

Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą

 • 2014 r. – Staż realizowany w ramach projektu „Współpraca drogą do innowacji”, nr projektu: WND–POKL.08.02.01-24-007/12-00 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego przez Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie w partnerstwie z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacją Uniwersytetu Śląskiego ( w skrócie CITTRFUŚ) oraz TUV NORD Polska sp. z o.o. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.2 Transfer Wiedzy; Podziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W firmie GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony środowiska, Chorzów (Polska)
 • 2014 r. – Staż realizowany w ramach projektu „Fundusz stypendialno-stażowy na rzecz rozwoju transferu wiedzy w regionie” nr projektu POKL.08.02.01-28-020/12 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego przez… realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Wraz z firmą sm32 STUDIO Marek Mucharski, Żywiec (Polska)
 • 2013 r. – Eko-Staż w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz Partnerów projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W firmie Ecoliber Spółka Jawna, Żywiec (Polska)
 • 2012 r. – stypendium w ramach Programu Unii Europejskiej LLP/Erasmus, w Instituto Nacional del Carbón, CSIC, Francisco Pintado Fe 26, ES-33011 Oviedo (Spain)
 • 2010 r. – stypendium w ramach Programu Unii Europejskiej LLP/Erasmus, w Trinecke Zelezarny, a.s. w Trzyńcu (Czech Republic)
 • 2009 r. – stypendium w ramach Programu Unii Europejskiej LLP/Erasmus, w Institute of Rock Structure and Mechanics ASCR, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha (Czech Republic)
 • 2009 r. – stypendium w ramach Programu Unii Europejskiej LLP/Erasmus, w Institute of Geonics Academy of Sciences of the Czech Republic, Ostrava-Poruba (Czech Republic)
 • 2008 r. – stypendium w ramach Programu Unii Europejskiej LLP/Erasmus, w Instituto Nacional del Carbón, CSIC, Francisco Pintado Fe 26, ES-33011 Oviedo (Spain)

Projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • 2015 r. Tytuł: “Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych” Nazwa program: TANGO, wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR. Kierownik projektu: dr Iwona Jelonek
 • 2010 r. Tytuł: Improvement of coal carbonization through the optimization of fuel in coking coal blends. Nazwa programu: Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Okres realizacji: 2010 – 2013. Nr umowy: RFSR-CT-2010-00008. Rola w projekcie: Koordynator. Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Wydział Nauk o Ziemi. Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr Iwona Jelonek.
 • 2010 r. Tytuł: Innovative carbon products for substituting coke on BF operation. Nazwa programu: Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Okres realizacji: 2010 – 2013. Nr umowy: RFSR-CT-2010-00001. Koordynator projektu: VDEh – Betriebsforschungsinstitut GmbH (Niemcy). Rola w projekcie: Partner. Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Wydział Nauk o Ziemi. Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr Iwona Jelonek.
 • 2012 r. Tytuł: “Obniżenie kosztów produkcji koksu wielkopiecowego poprzez zastosowanie węgla brunatnego” Nazwa program: Granty na granty ogłoszony przez MNiSW Decyzja Nr 2509/GG. FBWiS/2012/0. Kierownik projektu: dr Iwona Jelonek
 • 2010 r. Tytuł: “Innowacyjne produkty węglowe do zastępowania koksu w eksploatacji wielkiego pieca (BF)” Nazwa program: Granty międzynarodowy współfinansowany ogłoszony przez MNiSW Decyzja Nr MNiSW-DPN-WPM-5150-7589-20/AD/11. Kierownik projektu: dr Iwona Jelonek
 • 2010 r. Tytuł: “Poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych” Nazwa program: Granty międzynarodowy współfinansowany ogłoszony przez MNiSW Decyzja Nr MNiSW-DPN-WPM-5151-9796-15/TD/11. Kierownik projektu: dr Iwona Jelonek
 • 2010 r. Tytuł: “Poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych” Nazwa program: Granty na granty ogłoszony przez MNiSW. Decyzja Nr 1225/GG7. PR UE/2009/7. Kierownik projektu: dr Iwona Jelonek

Publikacje

 • Dariusz Botor, Tomasz Toboła, Iwona Jelonek, 2017: Thermal history of the lower Carboniferous Culm Basin in the NÍzkÝ JesenÍk Mts. (NE Bohemian Massif, Czech Republic and Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 87: Pages 13–40. DOI: 10.14241/asgp.2017.002 http://www.asgp.pl/87_1_013_040
 • Magdalena Wiktor, Iwona Jelonek, Marta Kasprzyk, Anna Szpak, 2017: The determination of mercury content in the biomass untended for industrial power plant. E3S Web of Conferences 17, 00097 (2017). https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/05/e3sconf_eko2017_00097.pdf
 • Marta Kasprzyk, Anna Szpak, Iwona Jelonek, Magdalena Wiktor, 2017: The analysis of mercury content in coals and ashes. E3S Web of Conferences 17, 00037 (2017). https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/05/e3sconf_eko2017_00037.pdf
 • Iwona Jelonek, Marian Poniewera, Zbigniew Jelonek, 2017: Modelowanie złóż w oparciu o właściwości petrograficzne kopalin stałych na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Górnictwo Odkrywkowe, Rocznik 2017,  tom LVIII,  numer 2, s. 14-20. https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/article/article-26f3e21b-757b-499a-8252-4d703b258028
 • Iwona Jelonek, Zbigniew Jelonek, 2017: Wpływ parametrów petrograficznych węgli kamiennych na jakość koksu metalurgicznego. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 100, s. 49-66. https://meeri.eu/pliki/Wydawnictwa/ZN100/jelonek-jelonek.pdf
 • Wojciech Szulik, Aleksandra Burczyk, Iwona Jelonek, 2017: Analiza możliwości identyfikacji domieszek, dodatków w materiałach opałowych oraz odpadów powstałych w wyniku ich spalania. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 100, s. 257-264. https://meeri.eu/pliki/Wydawnictwa/ZN100/szulik-i-inni.pdf
 • Iwona Jelonek, Zbigniew Mirkowski, Zbigniew Jelonek, 2016: Cechy flotokoncentratów oraz mułów węglowych stosowanych w piecach centralnego ogrzewania oraz charakterystyka produktów ubocznych powstałych w wyniku ich spalania. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 96, s. 91-104. https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN96/07-ZN-17-jelonek.pdf
 • Marta Kasprzyk, Iwona Jelonek, Zbigniew Jelonek, 2016: Charakterystyka petrograficzna oraz oznaczenie rtęci w węglu z pokładu 207 (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 96, s. 105-117. https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN96/08-ZN-20-kasprzyk.pdf
 • Iwona Jelonek, Tomasz Krzykawski, Krzysztof Szopa, Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak, Zbigniew Jelonek, Marta Kasprzyk, Marian Poniewiera, 2016: Występowanie rtęci w węglu, koksie oraz popiołach po ich spaleniu – wstępne założenia projektu. 3 Polski Kongres Geologiczny. Tom Kongresowy: Wyzwania Polskiej Geologii. s. 119-122. https://issuu.com/3pkg/docs/3pkg_tom
 • Marta Kasprzyk, Iwona Jelonek, 2016: Analiza makroskopowa pokładu 358/1 z KWK Budryk (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). 3 Polski Kongres Geologiczny. Tom Kongresowy: Wyzwania Polskiej Geologii. s. 156-159. https://issuu.com/3pkg/docs/3pkg_tom
 • Iwona Aneta Jelonek, Krystyna Jadwiga Kruszewska, Stanislav Czudek, Maria Angeles Gómez Borrego, Alena Kožušníková, Heike Liszio, Erwin Zmuda. 2015, Improvement of coal carbonization through the optimization of fuel in coking coal blends. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, ISBN 978-92-79-52025-9, doi: 10.2777/46767, Pages: 156. http://bookshop.europa.eu/en/improvement-of-coal-carbonization-through-the-optimization-of-fuel-in-coking-coal-blends-ratio-coal–pbKINA27479/
 • Roland Pietruck, Alexandra Hirsch,  Horst Mittelstaedt, Iwona Jelonek, Thomas Bürgler, Carsten Hillmann, Carina Brandell, Lena Sunqvist, Maria Lundgren. 2015, Innovative carbon products for substituting coke on BF operation. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, ISBN 978-92-79-45819-4, doi:10.2777/790889, Pages: 190. http://bookshop.europa.eu/en/innovative-carbon-products-for-substituting-coke-on-bf-operation-innocarb–pbKINA27121/
 • Jelonek I., Poniewiera M., Gąsior B. The qualitative model of the deposit on the example of the Kompania Węglowa S.A. Part I: Stages in the development of the digital model the deposit. ICCP Program & Abstract Book. 67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, September 5-11. 2015, Potsdam, Germany. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften Heft 87, 91. Publikowane w: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 87, 91, ISBN 978-3-510-49236-7 https://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510492367/Schriftenreihe_der_Dt_Gesf_Geowissens
 • Jelonek I., Poniewiera M., Gąsior B. The qualitative model of the deposit on the example of the Kompania Węglowa S.A. Part II: Introducing discontinuity lines into digital deposit model. The 2015 ICCS&T International Conference on Coal Science and Technology, Incorporating 2015 Australia-China Symposium on Energy, 27 September – 01 October. 2015, Melbourne, Australia. Publikowane w materiałach konferencyjnych: Paper no. 31361982015 ICCS&T/ACSE, 27 Sept – 01 Oct 2015, Melbourne, Australia.
 • Jelonek I., Poniewiera M., Gąsior B. The qualitative model of the deposit on the example of the Kompania Węglowa S.A. Part III: Generating reports on the basis of digital model of deposit. 10th Czech and Polish Conference “GEOLOGY OF COAL BASINS”, October 13 – 15, 2015, Ostrava, Czech Republic, Academy of Science of The Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i. Publikowane w: Documenta Geonica 2015/1, ISBN 978-80-86407-59-3, s. 65-69.
 • Poniewiera M., Jelonek I., Gąsior B. Model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamennych – pierwszy komunikat. September 9-11. 2015, Iwonicz Zdrój, Poland. Publikowane w: Czasopiśmie Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture) – 5pkt. zgodnie z punktacją MNiSW. http://oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
 • Jelonek I., Poniewiera M., Gąsior B. Numeryczny Model Złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych – Założenia Projektu. XXV Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”, November 18–20. 2015 r. Rytro, Poland. Publikowane w: Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 91, ISBN 2080-0819, s. 91-100, Kraków  2015. – 4pkt. zgodnie z punktacją MNiSW. https://www.min-pan.krakow.pl/czasopisma/gospodarka-surowcami-mineralnymi/1614.html#kotwica2
 • Morga R., Jelonek I., Kruszewska K., Szulik W. 2015, Relationships between quality of coals, resulting cokes, and micro-Raman spectral characteristics of these cokes. International Journal of Coal Geology, Volumes 144–145, 1 May 2015, Pages 130–137.
 • Jelonek I., Mirkowski Z. 2015, Petrographic and geochemical investigation of coal slurries and of the products resulting from their combustion. International Journal of Coal Geology, Volume 139, 1 February 2015, Pages 228-236.
 • Paul C. Hackley, Carla Viviane Araujo, Angeles G. Borrego, Antonis Bouzinos, Brian J. Cardott, Alan C. Cook, Cortland Eble, Deolinda Flores, Thomas Gentzis, Paula Alexandra Gonçalves, João Graciano Mendonça Filho, Mária Hámor-Vidó, Iwona Jelonek, Kees Kommeren, Wayne Knowles, Jolanta Kus, Maria Mastalerz, Taíssa Rêgo Menezes, Jane Newman, Ioannis K. Oikonomopoulos, Mark Pawlewicz, Walter Pickel, Judith Potter, Paddy Ranasinghe, Harold Read, Julito Reyes, Genaro De La Rosa Rodriguez, Igor Viegas Alves Fernandes de Souza, Isabel Suárez-Ruiz, Ivana Sýkorová, Brett J. Valentine. Standardization of reflectance measurements in dispersed organic matter: Results of an exercise to improve interlaboratory agreement. Marine and Petroleum Geology 59 (2015) 22-34.
 • Morga R., Jelonek I., Kruszewska K. 2014, Relationship between coking coal quality and its micro-Raman spectral characteristics. International Journal of Coal Geology, Volume 134-135, 15 November 2014, Pages 17–23.
 • Sławomir Kędzior, Iwona Jelonek. 2013. Reservoir parameters and maceral composition of coal in different Carboniferous lithostratigraphical series of the Upper Silesian Coal Basin, Poland. International Journal of Coal Geology (111), 2013, 98–105.
 • Kruszewska K., Jelonek I., Czudek S., Hermann R. 2013. Interrelation between petrographic and coking properties of coal. Metallurgical Journal, vol. LXVI- 1/2013, 5-12.
 • Kruszewska J., Jelonek I., Czudek S., Hermann R.: Coke strength and reactivity prediction – a new approach, Wyd. Published by EMS Energy Insttotute The Pennsylvania State University, 1-1992, 2013, ISBN No. 978-0-615-87361-9.
 • Czudek S., Herman R., Jelonek I., Kruszewska K.. Research of Relationship between Petrographic Coal Constitution and Corresponding CSR/CRI Parameters of Coke. Metallurgical Journal, vol. LXIV- 5/2011, 3-6.
 • Iwona Jelonek, Zbigniew Mirkowski, Przemysław Iwanek. Analiza własności fizykochemicznych i petrograficznych mułów węglowych w aspekcie ich wykorzystania jako paliwa na przykładzie wybranego obiektu PKE S.A., Przegląd Górniczy Nr 10/2010, 156-160.
 • Mirkowski Z., Jelonek I., Bierut B., Badania petrograficzne i fizyko-chemiczne groszku węgla kamiennego EcoKazimerz i produktów powstałych z jego spalenia, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Kraków 2010, Nr 79,315-327.
 • Jelonek I. Wstępne wyniki wykorzystania fluorescencji do precyzyjnego oznaczania macerałów z grupy liptynitu na przykładzie węgli z pokładu 325 i 325/1 KWK Bolesław Śmiały (GZW), Documenta Geonica 2009/2 Academy of Sciences of the Czech Republic, Otrava 2009, 61-71.
 • Jelonek I., Mirkowski Z., Antoszczyszyn T. „Charakterystyka węgla ze stropowej części pokładu 507 (Namur środkowy) w obszarze górniczym ZG „Siltech” w Zabrzu” Materiały XXXII Sympozjum nt. Geologia Formacji Węglonośnych Polski, organizowanego przez Akademie Górniczo-Hutniczą w Krakowie, 2009, 15 – 18.
 • Jelonek I. Preliminary research of examination of atmospheric dust in the Karkonosze National Park. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R: LXIV (64), 2008, 103-115.
 • Jelonek I., Mirkowski , Antoszczyszyn T. „Petrographic and qualitative investigations of the coal seam No. 509 (middle Namurian) from the “Siltech” mine (Zabrze) in the Upper Silesian Coal Basin” XXXI Sympozjum nt. Geologia Formacji Węglonośnych Polski, organizowanego przez Akademie Górniczo-Hutniczą w Krakowie, 2008, 9 – 13.
 • Przemysław Iwanek, Iwona Jelonek, Zbigniew Mirkowski. Preliminary research on fly ash from the fluidal boiler in the context of its development. Mineral Resources Management, Quarterly Vol. 24 – Isse 4/4. Kraków 2008, 91-104.
 • Jelonek I. Characteristics and surces of insoluble carbonaceous particulate matter (black carbon and charcoal) deposited on snow cover in the area of Szrenica, Poland – Mineralogia Polonica 30, 2007, p. 32.
 • Iwona Jelonek, Krystyna Jadwiga Kruszewska, Paweł Filipiak, Liptinite as an indicator of environmental changes during formation of Coal seam No. 207 (Upper Silesia, Poland). International Journal of Coal Geology, 71 (2007) 471 – 487.
 • Jelonek I., Fabiańska M. ,,GC-MS in characterisation of organic pollution in atmospheric precipitation (The Szrenica range, Poland)” Sympozjum Chromatograficzne na temat: „Chromatograficzne metody badań związków organicznych”, organizowanego przez Polską Akademię Nauki oraz Uniwersytet Śląski, 4 – 6.06.2007r., Szczyrk, Polska.
 • Jelonek I., Smołka-Danielowska D., Characteristics of coal and mineral matter within the Coal seam No 207 (Laziska beds). Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology, No 116, 2007. 283 – 290.
 • Fabiańska M., Jelonek I., Kruszewska K. ,,GC-MS in characterisation of the Jaworzno mine coals” Sympozjum Chromatograficzne na temat: „Chromatograficzne metody badań związków organicznych”, organizowanego przez Polską Akademię Nauki oraz Uniwersytet Śląski, 7 – 9.06.2005r., Szczyrk, Polska.
 • Jelonek I., Smieja-Król B. Wybrane własności petrograficzne węgla z pokładu 209 warstw łaziskich w obszarze Kopalni „Jaworzno” Zesz. Nauk. Pol. Śl. Seria: Górnictwo z. 268. Gliwice, 2005.
 • Cebulak S., Smieja-Król B., Tabor A., Misz M., Jelonek I, Jelonek Z. Oksyreaktywna Analiza Termiczna (OTA) – dobra i tania metoda oceny samozapalności węgli na składowiskach – wstępne wyniki badań. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 2005.
 • Iwona Jelonek. Charakterystyka liptynitu w pokładzie 207 (warstwy łaziskie) z kopalni Jaworzno (GZW), na podstawie badań w świetle białym i we fluorescencji. Przegląd Geologiczny Nr 9 2005 rok, 796.
 • Jelonek I., Kruszewska K. Occurrence of liptinite macerals within the coal seam no 207 profile (Jaworzno mine, Upper Silesian Coal Basin). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace specjalne, Zeszyt 25, 2005.
 • Jelonek Iwona. The coal matter in fly ash from Katowice steel work power station. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace specjalne, Zeszyt 22, 2003.